ANDRA FERNĀTE

Izglītība

2008.g. Latvijas Universitātes (LU) Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. Pedagoģijas doktora grāds. Diploms Nr.D 0152
2000.g. Latvijas Sporta pedagoģijas Akadēmijas (LSPA) pedagoģijas doktora studiju programma, diploms Nr.D000001
1995.g. LSPA, maģistra grāds sporta pedagoģijā, maģistra diploms Nr.000017
1993.g. LSPA, fiziskās audzināšanas skolotāja, slēpošanas trenera, fiziskās rehabilitācijas speciālista kvalifikācijas, diploms Nr.000386, bakalaura grāds sporta pedagoģijā, diploms Nr. 000015

Kvalifikācijas paaugstināšana sporta psiholoģijā
Semināri A. Radionova (Krievija), J. Romaņinas (Krievija), V.Sopova (Krievija), V.Sivicka (Baltkrievija), L. Kapeles (Austrālija), N. Stambulovas (Zviedrija), J. Haņina (Somija), L.Hagedāla (Zviedrija), L.E. Uneståhl (Zviedrija) vadībā.

Profesionālās darbības pieredze:
No 2009.g.  studiju prorektore, LSPA
No 1998.g. asistente, lektore, docente LSPA, Sporta un treniņu teorijas, pedagoģijas, psiholoģijas un pedagoģisko prakšu katedrā
No 2000.g.  vieslektore, viesdocente Latvijas Treneru tālākizglītības centrā, „A”, „B”, “C” kategorijas treneru tālākizglītības programmās
2006 – 2008.g. vieslektore, viesdocente Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) Sporta un pedagoģijas katedrā
2000 – 2003.g. vieslektore Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā (RPIVA) Sporta katedrā
1989 – 1991.g. Jelgavas bērnu un jaunatnes sporta skolas orientēšanās trenere

Praktiskā darba pieredze sporta psiholoģijā
Treneru un sportistu konsultēšana (orientēšanās, volejbols).

Darba valoda: latviešu, krievu.

Filozofija
Manā dvēselē mīt sīka zinību lāsīte. Lai tā izšķīst tavā okeānā, radot jaunas iespējas!

Darba vieta
Pedagoģiski psiholoģiskā izpēte sportā
Rīga, Brīvības iela 333., 402. telpa.

Kontakti
Tālr. +371 29595752
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Organizācijas
“Latvijas Sporta psiholoģijas asociācijas” dibinātāja, Valdes locekle.
Latvijas Sporta speciālistu tālākizglītības centra dibinātāja, līdzdalībniece.
Baltijas Pedagoģijas vēsturnieku asociācijas biedre.
Latvijas Rekreācijas izglītības asociācijas biedre.
Starptautiskās Sporta psiholoģijas biedrība (ISSP).
Eiropas Sporta psiholoģijas federācija (FEPSAC).
Eiropas Sporta zinātnes koledžas (ECSS).
 
Publikācijas
29 publikācijas starptautiski recenzētā zinātniskajā periodikā, kā arī mācību literatūra:
• Fernāte A., Sporta treniņu teorijas pamati 1. un 2. daļa. Rīga: LSPA, 2002., 1.d. - 102 lpp.; 2.d. - 88 lpp.
• Jansone R., Fernāte A., Kustību apguves un fizisko spēju attīstīšanās didaktika sporta stundās. Metodiskais līdzeklis. R: ISEC 2009, 60 lpp. http://isec.gov.lv/pedagogiem/metmat/kust_apguves.pdf
Līdzautore grāmatās:
• Fernāte A., Sportistu treniņu sistēmas raksturojums. Trenera rokasgrāmata. N.Graša red. R: Madonas Poligrāfists. 2003. 11. – 23. lpp. ISBN 9984-19-393-4
• Fernāte A., Sportistu treniņu sistēmas raksturojums. Trenera rokasgrāmata. N.Graša red. R: Jumava. 2004. 11. – 28. lpp. ISBN 9984-05-795-X
• Fernāte A., Kustību mācīšanas pamati. Trenera rokasgrāmata. N.Graša red. R: a/s Preses nams 2006., 29.- 42. lpp. ISBN 9984-19-925-8
• Fernāte A., Treniņu plānošana dažādu vecumu un dzimumu sportistiem. Trenera rokasgrāmata. N.Graša red. R: a/s Preses nams 2006., 65.-101. lpp. ISBN 9984-19-925-8
• Fernāte A. Vispusība – galvenais princips bērnu un jauniešu sportā. Bērnu un pusaudžu trenera rokasgrāmata. J.Žīdena red. R: Imanta. 2008., 35. – 53. lpp. http://www.treneruizglitiba.lv/treneri/Trenera_rokasgramata_3.htm