PĒTERIS EGLE

Izglītība

2002.g. Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā.

1985.g. Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūts.

 

Kvalifikācijas kursi

2005.g. Latvijas Universitāte pēcdiploma prakses institūts - psihodinamiskās terapijas kurss.
1999. Leadership and Pedagogy Principles in Denmark Armed Forces
1998 NAA vadības kursi .
1996.g.Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūta doktorantūra.
Pedagoģiskā psiholoģija – (noklausīts) pabeigts teorētiskais kurss.

 

Kvalifikācijas paaugstināšana sporta psiholoģijā semināros
Dalība LSPA organizētajās vieslekcijās - semināros.
Kvalifikācijas paaugstināšana sporta psiholoģijā semināros pie A. Radionova ( Krievija),V. Sopova (Krievija), V. Sivicka ( Baltkrievija), V. Voronovas (Ukraina), N. Stambulovas (Zviedrija), J. Haņina (Zviedrija), L.Hagedāla (Zviedrija).
Patreiz kvalifikācijas celšana -Martemeo attīstību atbalstoša programma ikdienas komunikācijā.

 

Darba pieredze
no 2007 līdz 2009 NBS AŠ psihologu dienesta psihologs
no 2003 līdz 2006 NBS ŠB psihologs
no 2005. g Tehniskā Universitāte. Starptautisko Ekonomisko sakaru un muitas institūts. Vieslektors maģistratūras kursi “Vadības psiholoģijā”
2004.-2006.. Alberta koledža . Vieslektors  “Sociālā psiholoģija” un diplomdarbu recenzēšana
1998.- 2003. NAA docents kursa darbu bakalaura darbu un diplomdarbu  vadītājs. Studiju kursi “Vispārīgā psiholoģija”, “Personības psiholoģija”, “Sociālā psiholoģija”, “Ģimenes psiholoģija”, “Vadības psiholoģija”.
no 1990-1998. LU lektors, kursa darbu un bakalaura darbu vadītājs
no 1985-1990. RMI pasniedzējs

 

Prakse sportā un sporta psiholoģijā
Individuālās konsultācijas treneriem, sportistiem un viņu vecākiem;
2005.-2007. konsultēšana hokejistu treniņnometnēs.

 

Darba valoda: Latviešu, krievu.

 

Vadmotīvs
Katrs pats ir savas laimes kalējs, citi var palīdzēt ar sapratni, cerību un ticību.

 

Darba vieta: Rīga, Mūrnieku iela 8.

 

Kontakti
Tālr. +371 26807878,
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Organizācijas
Latvijas Sporta psiholoģijas asociācijas biedrs.

 

Publikācijas:
1. Treniņu procesa virzības psiholoģiskie aspekti bērnu un jauniešu sportā. LSPA zinātniskie raksti. Rīga:LSPA, 2009.
2. Imagination in Sports and its Perception by Students. Sbornik mezinarodni konference.,2008. Praha.
3. Militāro vadītāju personības iezīmju izpausmes militāri organizētā vidē. Rīga. 2002. NAA.
4. Personība un tās izpētes pieejas militāri organizētā vidē. Rīga.2002. NAA.
5. NBS karavīru psiholoģiskās adaptācijas problēmas. Sociālā pedagoģija un personības psiholoģiskā adaptācija mainīgajā sociālekonomiskajā vidē (starptautiskās konferences materiāli). Rīga. “Vārti” 2000.
6. ”Psiholoģiskā rakstura problēmas NAA mācību procesā.” Militārās izglītības problēmas Latvijas Nacionālajos bruņotajos spēkos (konferences materiāli).Rīga NAA 1999.(43–46lpp.)
Dalība konferencēs: LSPA, RTU, LU, RPIVA, NAA, Prāga.